Koulun merkitys

Koulut ja perusopetus ovat avainasemassa

Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan koululiikunnan tehtävänä on fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tukeminen ja hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä myönteinen suhde kehoon. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. (Opintopolku.) 

Koululiikunnan merkitys on suuri. 2010-luvulla on herännyt huoli liikkumattomista lapsista ja negatiivisesta asenteesta liikuntaan. Koululiikuntaan siis kaivataan uusia näkökulmia motivoimaan nuoret liikkumaan ja huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Varsinkin sellaisille lapsille, joilla ei ole mitään urheiluharrastusta eikä halua liikkua, koulussa saatavan liikunnan merkitys on suuri. (Yrjänäinen, Parviainen ja Lakervi 2014, 169–170.)

Kuinka pelaajien liikkumiseen voidaan vaikuttaa?

Tutkimuksen tulosten mukaan voidaan olettaa, että oppilaiden ottaminen mukaan liikunnanopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin voisi hyvinkin toimia liikuntamotivaatiota lisäävänä tekijänä. Oppilaiden kuunteleminen parantaa ilmapiiriä, antaa oppilaille enemmän energiaa liikkumiseen sekä lisää oma-aloitteisuutta ja omia ratkaisuja.

Lapset ja nuoret haluaisivat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin niin koulussa, kotona kuin vapaa-ajallakin. Oppilailla on koulunkäynnin asiantuntijoina runsaasti näkemyksiä siitä, mitä he omalta kouluympäristöltään toivovat, ja nämä näkemykset huomioimalla niin koulua ympäristönä kuin koulun toimintatapojakin olisi kenties mahdollista kehittää koululiikunnan viihtyvyyttä parempaan suuntaan. (Kokkonen 2016,18)

Juuret Liikkuva koulu -hankkeessa

Lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen tähtäävä Liikkuva Koulu oli eräs Sipilän hallituskauden kärkihankkeista. Monet koulut ympäri Suomen innostuivatkin tällöin kehittämään toimintaympäristöään ja käytäntöjään oppilaiden liikkumista edistäväksi. Liikkuva Koulu onkin hyvä esimerkki siitä, että koululla on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten liikkumiseen arjessaan. Kannustetaan oppilaita pelaajineen liikkumaan yhä edelleen.